Hengen palveluvirka

Tässä artikkelissa syvennytään Uuden liiton papin toimenkuvaan.

Vaikka haluamme pysyä kristinuskon piirissä, pappeus juontaa alkunsa hyvin kaukaa muinaisuudesta. Varsinaisesti papin tehtävät alkavat hahmottua leeviläisen pappeuden aikana, kun papit toimittivat päivittäisiä ja vuotuisia uhritoimituksia Ilmestysmajassa. Vähän humoristisesti voidaan sanoa, että leeviläiset olivat sekä teurastajia että kokkeja ja myöhemmin lääkäreitä. Aivan kuten Jeesus Kristus ylimmäisenä pappina, pappi on aina välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Jeesus toi esiin täydellisen uhrin, kun hän uhrasi itsensä. Niinpä Vanhan liiton pappeus on vanhentunut ja Jeesus asettaa Pyhän Henkensä kautta uuden pappeuden ja papeille uudenlaisen toimenkuvan: enää ei tarvita pappeja, jotka toimivat teurastajina. Nyt tarvitaan sovituksen viran haltijoita.

Pietari toi esiin Uuden liiton papin viran keskeiset tehtävät: sanan ja rukouksen (Ap.t.6:4). Sananjulistusvirkaan siis aina kuuluu rukoileminen. Tämä seurakunnan esirukoilijana toimiminen on varsin usein unohtunut nykyään. Kun palkataan pappeja ja saarnamiehiä hoitamaan seurakuntatyötä, heidät laitetaan usein pitämään vaalisaarna. En ole koskaan kuullut vaalirukouksesta! Olisipa joskus mukava kuulla vaalirukous. Puolen tunnin saarnan sijasta papin kokelaan pitäisi rukoilla puoli tuntia seurakunnan edessä. Vau!

Paavali luettelee ne sovituksen viran haltijat, jotka uuden liiton seurakunnassa toimivat sanan julistajina (Ef.4:11). Kirjoitukset osoittavat, että Pyhä Henki jakaa näitä lahjoja, ei suinkaan jokin instituutio, on sen nimitys sitten ”kirkko” tai ”sejase herätysliike”. Hengen palveluvirka muotoutuu varsin usein erilaisten armoitusten varaan ja voidaan puhua papin toimenkuvasta, johon liittyy enemmän tai vähemmän erillisiä osia. Hengen palveluvirkoja on monenlaisia: on johtajan tehtävä, on laupeuden harjoittajan tehtävä, on antajan rooli, on avustajan tehtäviä, on niitä joiden virka on toimia toisten rohkaisemisessa tai kehottamisessa. Näitä virkoja ei Uusi testamentti luettele tyhjentävästi. Sama periaate pätee tässä niin kuin armolahjojenkin kohdalla. Toiset virat koostuvat enemmän sanan julistamisesta ja rukoilemisesta, toiset ovat enemmän käytännön tehtäviä. Niinpä diakonin työ, jota myös seurakuntapalvelijaksi kutsutaan, koostuu enemmän sosiaalisesta auttamisesta, käytännön palvelemisesta kuin teoreettisesta opettamisesta tai julistamisesta. Diakonin työssäkin sana voi olla tärkeä, mutta tyypillisesti sana nousee esiin diakonin suusta sielunhoidollisessa tilanteessa. Puhtaasti sananjulistamiseen ja rukoukseen keskittyvät virat mainitaan kuitenkin tärkeimpinä:

Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat,  varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ef.4:11-12.

Kun luin tätä kohtaa raamatusta nuorena uskovana, ajattelin heti, että virat ovat varmaankin tärkeysjärjestyksessä. En vain pitkään aikaan ymmärtänyt, miksi opettajan virka on häntäpäässä. Jopa paimenen virka tulee evankelistan jälkeen? Tätä erityistä problematiikkaa voit miettiä sinäkin.

Varmasti kaikki virat ovat tärkeitä, mutta kukaan ei voi kiistää apostolin viran erityistä arvoa. Apostolin ja profeetan virka ovat niin tärkeitä, että vain Jumalan erityinen kutsu ja valinta voi oikeuttaa viran haltijana olemiseen. Siksi on epäilyttävää, jos joku sanoo olevansa apostoli tai profeetta. Jumala itse puhukoon ja vahvistakoon nämä kaksi virkaansa – apostolin kohdalla tunnusteoin ja ihmein ja profeetan kohdalla sillä, että hänen sanansa toteutuvat. Usein apostolin virkaan – ja varsin usein muihinkin virkoihin – liittyy erityinen kätten päälle panemisen lahja. Kun tällaisen armoituksen saanut henkilö laskee kätensä jonkun päälle Jeesuksen nimessä, sillä on aina välittömiä vaikutuksia: henkilö pelastuu, paranee, saa Pyhän Hengen, virvoittavan kosketuksen Jumalalta –  juuri sen, mitä kyseinen ihminen eniten kaipaa.

Apostoli ja evankelista
Apostolin viran tunnusmerkki on – ihmeiden lisäksi – seurakuntien perustaminen. Apostoli on sielujen voittaja, mutta hänen työnsä on voimallisempaa ja laajempaa kuin evankelistan. Evankelista voittaa sieluja lähiympäristössä, mutta apostoli tekee työtä monilla mantereilla. Apostolin julistustyötä seuraavat ihmeet ja tunnusteot. Suhtaudun epäillen henkilöihin, jotka tekevät ensin ihmeitä ja sitten julistavat, mitä ne tarkoittavat.

On selvää, että tehtävien rajausta ei kannata tehdä liian tarkaksi, sillä Jumalalla on varaa joustaa. Nykyään, kun olemme kansainvälistyneet ja tiedotusvälineet ovat tulleet mukaan, voivat nämä rajat eri toimenkuvien välillä hämärtyä paljonkin. Jokainen Jumalan mies tai nainen on määrätynlainen sekoitus erilaisia armoituksia. Mutta apostoli ja evankelista ovat tyypillisesti sellaisia henkilöitä, joita Jumala käyttää pioneerityössä, uusien alueiden valtaamisessa, sielujen voittamisessa ja seurakuntien perustamisessa. Nykyään apostoleilla on varsin usein oma järjestö, joka näkyy ja kuuluu laajalti maailmalla eri medioiden välityksellä.

Profeetta
Profeetan virka sekoitetaan usein profetoimisen armolahjaan. Profeetoilla on aina profetoimisen lahja, mutta ei jokainen, joka profetoi seurakunnassa, omaa hengen palveluvirkaa, jota kutsutaan profeetan viraksi.  Profetoimisen armolahjan käyttö oikeuttaa kyllä profeetan nimityksen käyttämiseen (1.Kor.14:32), mutta varsinainen profeetan virka ja kutsumus hengen palveluvirkana on minusta paljon laajempi asia ja ylittää paikallisseurakuntatason.  Profeetan virka ei rajoitu armolahjan käyttöön, vaan on selvästi sananjulistusvirka. Profeetan virka on yksi hankalimmista, sillä se on nuhtelijan virka. Profeetta käy läpi erityisen koulun, jossa häntä kasvatetaan pois ihmisten orjuudesta. Profeetta pystyy sietämään ihmisten vihaa ja siksi hän voi puhua sen, mitä Jumala käskee sanomaan, sillä hän ei ole silmänpalvoja eikä hän mielistele ihmisiä. Profeetta ei nöyristele eikä kumarra kuvia, hän voi sanoa suoraan asiat niin kuninkaille kuin ylipapeillekin. Profeetta on usein hyvin halveksittu henkilö, sillä hän loukkaa monia. Jeremia piirtää meille tyypillisen kuvan profeetan viran haltijasta. Varmasti profeetat puhuvat tulevistakin asioista, sillä he ovat näkyjen näkijöitä. Uskon kuitenkin, että monesti profeetan tehtävä on nähdä nykytilanne oikeassa valossa ja kertoa se vastahakoisille kuulijoille. Profeetta, jos kuka, on parannuksen saarnaaja. Hän kykenee näyttämään oikeaa suuntaa seurakunnalle, joka harhailee pimeässä.

Paimen ja opettaja
Opettaja on sellainen henkilö, joka kykenee pitämään raamattutunteja. Niilo Yli-Vainio aikoinaan sanoi itsestään vaatimattomasti, että hän ei kykene mitään raamattutunteja pitämään. Vaikka hän tosin kykeni pitämään opettavaisia saarnoja, niin sikäli hän saattoi olla oikeassa, että hänellä ei ollut varsinaista opettajan armoitusta, vaan hän oli enemmän evankelista. Kun evankelistan raamatun tuntemus kasvaa, hän voi aivan hyvin opettaa. Vapaissa suunnissa on hyvin tavallista, että seurakuntaa johtaa henkilö, jonka työ on alkanut kiertävänä evankelistana. On kuitenkin olemassa myös opettajia, joilla ei ole evankelistan kutsua.

Opettajan tehtävä on saarnata sanaa. Hän voi olla hyvä opettaja ja tehdä työnsä täydellisesti saarnatuolista käsin. Paimen sen sijaan ei voi tehdä kaikkea työtään saarnatuolista. Paimenen tulee näyttää esimerkin tavoin, kuinka sanan opetus laitetaan käytäntöön. Hän vie henkilökohtaisella tavalla, elävällä esimerkillään laumaa eteenpäin. Hän myös puolustaa sitä harhaoppeja ja eksytyksiä vastaan, myös niitä pahoja henkivaltoja vastaan, jotka saattavat häiritä seurakuntalaisten elämää. Hänen tehtävänään on pitää lauma koossa ja hoivata sitä. Hän rukoilee sen puolesta – valvoo öitä, jos tarpeen – ruokkii sitä sanalla, on tarpeen mukaan evankelista ja sanan opettaja, mutta hänellä on myös erityinen taito tulla ihmisten kanssa toimeen, sovitella riitoja ja pitää seurakuntakurista huolta. Jos on pakko joku erottaa seurakunnasta, hän on se, joka hoitaa asian kipein sydämin. Jos pitää siunata lapsia, lohduttaa leskeksi jäänyttä, haudata joku vainaja, silloin hän on mies paikallaan. Paimenen toimenkuva on laajempi kuin evankelistan tai opettajan. Vaatimustaso on korkeampi ja siksi paimeneksi kasvaminen vie aikaa. Oletko tavannut paimensieluja seurakunnan keskellä? Kiitetään jokaisesta palvelutehtävästä Herraa, mutta erityisesti paimenista.

Vanhin eli kaitsija
Vanhimmiston jäsenenä oleminen katsotaan usein hengen palveluviraksi. Raamatun mukaan paikallista seurakuntaa johtaa kollektiivinen elin, jota voidaan kutsua vanhimmistoksi. Vanhimman virka – jos se pitää katsoa erilliseksi toimeksi – on hyvin lähellä paimenen virkaa. Mutta seurakunnan johtamiseen yhdessä muiden kanssa soveltuu myös evankelista ja opettaja. Vanhin on henkilö, jolla on erityinen vastuu muista seurakuntalaisista. Jotkut vanhimmat toimivat sanan julistajina, mutta eivät kaikki (1.Tim.5:17).  Vanhin on henkilö, joka on ollut pitkään uskossa ja siinä kasvanut, saanut kokemusta uskon tiellä vaeltamisesta ja on uskossaan riittävän vakaa, jotta voi pitää huolta toisista uskovista paikallisella tasolla – tämän hän voi tehdä omistamatta mitään erityistä armoitusta. Paavali tosin liittää vanhimman ominaisuuksiin ”taitava opettamaan”. Luetaan vanhimman eli seurakunnan kaitsijan ominaisuuksista:

Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. Jos joku ei osaa pitää huolta omasta perheestään, kuinka hän voisi huolehtia Jumalan seurakunnasta? 1.Tim.3:2-5.

Hengen palveluvirkoihin tarvitaan Jumalan antama kutsu ja armoitus. Sen sijaan vanhimmalta edellytetään määrättyjä ominaisuuksia, synnynnäisiä ja opittuja – mikä on vähän eri juttu.

Ongelmat
Ongelmat, kuten naispappeusongelma, juontavat juurensa kyseisen hengellisen yhteisön, kirkon tai herätysliikkeen, rakenteeseen ja sisäisiin sääntöihin. Ne taas on voitu johtaa raamatusta puutteellisesti tai mustavalkoisesti tulkittuina. Usein raamatun sana – kuollut kirjain – otetaan yksipuolisesti huomioon ja sivuutetaan se, millä tavalla Pyhä Henki toimii ja toteuttaa sanaa – elävänä sanana. Jos Pyhä Henki käyttää ja voitelee myös naisia sananjulistustehtäviin, miten me voimme estää Jumalaa? On hyvä pitää kiinni siitä, että miehet ensisijaisesti hoitavat opetusvirkaa. Suosittelen, että etsit itsellesi jonkun mieshenkilön opettamaan sinua ja olemaan hengellisenä auktoriteettina sielullesi. Voihan siinä hengellisessä johtajuudessa olla sekä isiä että äitejä, mutta jos pyörit yksinomaan naisten piirissä ja otat vastaan opetusta ainoastaan naisilta, et enää elä raamatun ohjeiden mukaan. Tällainen on yhtä yksipuolista raamatun soveltamista kuin sekin, että naisen ei anneta toimia pappina, vaikka maailman ensimmäinen evankelista oli nainen (Matt.28:8).

Kiitos, Herra, että olet antanut seurakunnallesi erilaiset virat. Tule, Pyhä Henki, tänäkin päivänä meidän keskellemme ja jaa lahjoja tahtosi mukaan. Anna meidän jokaisen niin kasvaa uskossa, että voimme omistaa jonkin hengen palveluviran ja tulla tietoisiksi omasta kutsumuksestamme. Anna jokaiselle meistä, jotka olemme Kristuksen todistajia, jotka vaellamme elävässä uskossa ja olemme kasvaneet lapsen kengistämme aikuiseen uskoon, anna meille armoitusta toimia pappina. Haluamme edetä pyhityksen tiellä, haluamme puhdistua, antautua sanan ja rukouksen jaloon työhön ja tekemään kaikenlaisia hyviä tekoja. Tee meistä sinun palvelijoitasi, ota meidät käyttöösi. Tässä olen, Herra. Lähetä minut!

Mainokset
Kategoria(t): 2007, Hengen miekka, Saarnat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s